MY CART (3 ITEMS)

product-thumb
Parachute Jacket
Green / XL
3 × $198.00
product-thumb
Narrow Trouser
Green / XL
2 × $88.00
product-thumb
Bellyless Hoodie
Green / XL
1 × $289.00
SPENT $199.00 MORE FOR FREE SHIPPING TOTAL: $556 PROCEED TO CHECKOUT VIEW CART

KULLANIM ŞARTLARI

Miracle Spor TV kullanıcısının (“Kullanıcı”), Miracle Spor TV'ye erişerek ve kullanarak, işbu Kullanım Şartlarında yer alan koşulları kabul ettiği ve bunlarla bağlı olduğu kabul edilir. Kullanıcı bu Kullanım Şartlarına tabi olmayı kabul etmemesi halinde Miracle Spor TV’nin kullanımını durduracaktır.

Bu şartlar, web sitesinin tamamı ve Miracle Spor TV ile Kullanıcı arasındaki her türlü e-posta veya diğer iletişim türleri için geçerlidir. Miracle Spor TV ekibi, veya yetkili bir temsilcisi hiçbir koşulda, bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, bu sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veri veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Bu sitedeki materyallerin kullanılması, ekipman veya verilerin servis, onarım veya düzeltilmesi ihtiyacıyla sonuçlanırsa, bunların tüm masrafları Kullanıcı tarafindan üstlenilir. İşbu Kullanım Şartları yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Miracle Spor TV’nin herhangi bir zamanda bu Kullanım Şartlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Üçüncü Kişilerin Site’de Link Sunumu

Miracle Spor TV’de üçüncü kişilerin web sitelerine link verilmekte, erişim sağlanmakta olup bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının Miracle Spor TV tarafindan onaylandığı anlamına gelmemektedir. Üçüncü kişilerin Miracle Spor TV’de verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği Miracle Spor TV tarafindan onaylandığı anlamına gelmemektedir. Miracle Spor TV, üçüncü kişilerin web sitelerinin ve bunların muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği,

(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.

Miracle Spor TV’de üçüncü kişilerin link bağlantısının sağlanmasına izin veriliyor olsa da; içeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, hakaret niteliğinde olan, tehdit edici, yakışıksız, genel ahlaka aykırı, karalayıcı, aşağılayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suça teşvik edebilecek veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü, söz, beyan, yayın ile bu tür içeriklerden dolayı Miracle Spor TV’nin itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği söz, beyan, yayın veya her türlü ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurları içerir içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafindan ekleme ve link vermeyi reddetme ve yasaklama yetkisine sahip olup bu hallerde Miracle Spor TV’nin içerik sebebiyle herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmaz.

Fikri Mülkiyet Hakkı

Miracle Spor TV içerisinde yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, yazılım, bilgisayar kodu, içerik, Miracle Spor TV’ye ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili mevzuat kapsamında koruma altındadır. Buna ek olarak Kullanıcı, Miracle Spor TV veya Miracle Spor TV vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu Kullanım Şartlarında açıkça beyan edilmeyen ve Miracle Spor TV tarafindan açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu Miracle Spor TV içerisinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, Miracle Spor TV aracılığı ile umuma yayım, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde Miracle Spor TV veya herhangi bir içeriğinin bir bütün olarak veya kısmi olarak kullanmak ve ondan yararlanmak yasaktır. Belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamayacaktır.

Bir telif hakkı sahibi veya sahibinin temsilcisi; Miracle Spor TV’de herhangi bir materyalin telif sahibi olduğu telif hakkını ihlal ettiğini iddia etmesi halinde (a) telif hakkı sahibinin veya onun adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası; (b) ihlal ettiği iddia edilen materyalin kimliği; (c) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz dahil olmak üzere iletişim bilgileri; (d) materyalin kullanımının telif hakkı sahipleri tarafindan yetkilendirilmediğine dair bir beyan; ve (e) bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ilişkin beyan ile Miracle Spor TV ile iletişime geçecektir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Miracle Spor TV olduğu gibi Kullanıcının kullanımına sunulmaktadır. Kullanıcı Miracle Spor TV’ye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içeriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş kabul edilmektedir. Miracle Spor TV içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, (c) Miracle Spor TV işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,

(d) aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, (e) Site’nin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.

Uygulanacak mer’i hukuka bağlı olarak, ihmal de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlandırmamak kaydıyla, her şart altında Miracle Spor TV, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiçbir zarar ve kayıttan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu Kullanım Şartlarının ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamaz. Miracle Spor TV, bu şart kapsamında zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini ya da gelebileceğini bilmesi ya da bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek konumda olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.

Hiçbir şart ve koşul altında, Miracle Spor TV, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, Miracle Spor TV’nin veya Kullanıcının korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek olan hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Miracle Spor TV’nin sponsorlarının, reklam verenlerinin ve üçüncü kişilerinin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden davranışlarından dolayı Miracle Spor TV’nin açık bir şekilde hiçbir sorumluluk kabul etmediğini kabul ve beyan eder. Ayrıca hiçbir kayıt ve şart alında Miracle Spor TV, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; (a) Kullanıcı’nın ihmal veya ihlaliyle gerçekleşen eylemlerinden,

(b) Miracle Spor TV veya Miracle Spor TV üzerinden erişim sağlanan, link verilen internet adreslerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü unsurların, yazılım ve/veya programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarar, ziyan, kayıp, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz. Miracle Spor TV veya Miracle Spor TV vasıtasıyla üçüncü kişilerin, mal ve hizmet satımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve kayıptan Miracle Spor TV, yöneticileri,

müdürleri, çalışanları, lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususta Kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul etmiş sayılır. Miracle Spor TV işbu hükümlere aykırılık çerçevesinde Kullanıcıların erişimini engelleyebilir ve/veya kapatabilir.

ZARAR GİDERİMİ

Kullanıcı, Miracle Spor TV'yi ve ana şirketlerinin, iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının, çalışanlarının, ortaklarının ve lisans verenlerinin, işbu Kullanım Şartlarının ihlali

veya herhangi bir mevzuatın ihlali, üçüncü tarafin herhangi bir hak ihlali sebebiyle herhangi bir zararı olması halinde bu makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zararını gidermeyi kabul ve beyan eder.