MY CART (3 ITEMS)

product-thumb
Parachute Jacket
Green / XL
3 × $198.00
product-thumb
Narrow Trouser
Green / XL
2 × $88.00
product-thumb
Bellyless Hoodie
Green / XL
1 × $289.00
SPENT $199.00 MORE FOR FREE SHIPPING TOTAL: $556 PROCEED TO CHECKOUT VIEW CART

REKLAM YAYIN SÖZLEŞMESİ


 • Taraflar

  İşbu Reklam Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi        adresinde bulunan      (“ Alan Sahibi”) ile merkezi      adresinde bulunan       (“ Reklam Veren”) arasında akdedilmiştir. Alan Sahibi ve Reklam Veren ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 • Konu

  İşbu Sözleşme Reklam Veren’in Alan Sahibi’ne ait internet sitesinde reklam yayınlanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.


 • Reklam Gereklilikleri

  Reklam Veren, reklamını vermek istediği ürünün herhangi bir yasal mevzuatı ihlal etmeyen ürün olduğunu, uygunsuz içerik barındırmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Reklam Veren, verilen reklam kapsamında Alan Sahibi’nin internet sitesine ilişkin sistemin düzgün çalışmasını etkileyecek girişimde bulunmamayı, sistemin işleyişini bozacak veya engelleyecek herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Reklam Veren, herhangi bir virüs salmak, hasar vermek, hukuka veya işbu Sözleşme kurallarına aykırı olarak sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç ve saiklerle elektronik ortamda saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Reklam Veren, yayına alınacak reklam bannerlarının veya ilanlarının, Alan Sahibinin belirttiği kurallara uygun olması gerektiğini, Alan Sahibi’nin uygun görmediği reklamları onaylamayıp yayına sokmama hakkına sahip olduğunu kabul eder.

  Reklam Veren, sahibi olmadığı tescilli markaların logoları ile reklam görseli oluşturmayacağını; reklam görsellerinde metin – iletişim bilgi vb. görsel dışı materyal kullanmayacağını; reklam içeriğinde kullanılacak görsel ile açılacak web sitesinin ilişkili olacağını ve aşağıda sayılan yasaklı ürünlere ilişkin reklam vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileti süren veya ima eden ifadelerle sağlık beyanlı ürün ve cihazlar

  • Ateşli silah ve kesici aletler

  • Yanıcı ve patlayıcı malzemeler

  • Bandrolsüz ürünler

  • Alkollü içecek ve tütün mamülleri

  • Cinsel içerik ve pornografik ürünler

  • Replika ürünler

  • Kurumsal belge satışı

  • Trafik aygıtları ve plaka

  • Fon & Hisse Senedi

  • Organ

  • Evcil Hayvan ve Yasalarca Satışı veya Özel Bakımı Yasaklanmış Hayvan

  • Tarım ilaçları ve ilaçlama makineleri

  • Telsiz ürünleri

  • İlaç satışı

  • Siyasi içerikli ürünler

  • Resmi Kıyafet ve Askeri Malzeme


 • Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  Alan Sahibi, Reklam Veren’nin reklamını vermek istediği ürüne ve/veya hizmete ilişkin VTR’nin ve/veya bannerın Alan Sahibi’ne ait Miracle Spor TV isimli mecrada ve  programda  kez yayımını sağlamayı kabul eder.

  Mücbir sebepler hariç olmak kaydıyla, programın yayımdan kaldırılması, yayımın durdurulması vb. durumlarda kalan yayın sayısı, Alan sahibinin takdirine bağlı olarak bir başka programda uygun bir şekilde yayınlanacaktır.

  İşbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren, Alan Sahibi ile tam bir iş birliği içinde çalışmak, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

  Reklam Veren, Alan Sahibi’nin verdiği hizmetlere veya bu hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

  Reklam Veren, anlaşma kapsamında Alan Sahibi’ne doğru, dürüst ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder.

  Alan Sahibi, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak performans, reklam konumu, satış, müşteri artışı vb. herhangi bir konuda garanti vermemektedir.

  Reklam Veren’in web sitesinde bulunan herhangi bir içerik, yazılım veya virüsten doğabilecek ve reklam aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılara gelecek zararlardan Reklam Veren sorumludur. Reklam Veren madde kapsamında 3. Kişiler nezdinde doğabilecek her türlü talep, iddia ve zarardan Alan Sahibi’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

  Fikri Mülkiyet Hakları

  İşbu Sözleşme kapsamında Reklam Veren, Alan Sahibi’ne her bir reklam için  ( )

  -TL ödeyecektir.

  Alan Sahibi, işbu Sözleşme’nin imzalanması akabinde Reklam Veren adına, sözleşme konusu bedele ilişkin hizmet faturası düzenleyecek ve gönderecektir. Reklam Veren faturanın gönderilmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ilgili fatura bedelini Alan Sahibi’ne ödeyecektir.

  İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren  tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

  Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Reklam Veren tarafindan ihlal edilmesi yahut hükümlere uyma niyetinin veya imkanının bulunmadığının anlaşılması halinde, Alan Sahibi sözleşmeyi 7 (yedi) iş günü içinde feshedebilir.

  Alan Sahibi, 7 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak koşulu ile sözleşmeyi gerekçesiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.

  Süre ve Fesih

  Reklam Veren, Alan Sahibi’nin veya lisansörlerinin, hizmetler kapsamındaki tüm hukuki haklara veya fikri mülkiyet hakların (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve başkaca ülkelerde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) sahibi olduğu ve bu hizmetlerin Alan Sahibi tarafindan gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve işbu bilgileri Alan Sahibi’nin yazılı izni olmadan açıklayamayacağını kabul ve beyan eder.

  Reklam Veren, Alan Sahibi’nin ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici özelliklerini kullanma hakkını ve ayrıca Alan Sahibi’nin verdiği hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların markalarını Alan Sahibi’nin yazılı izni olmaksızın kullanmayacaktır.

  Gizlilik

  İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları her türlü kişisel veriyi ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri,

  hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Diğer Hükümler

  Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yetkilerini ya da ayrıcalıklarını kullanmaması, o Taraf’ın bu haktan kısmen veya tamamen feragat ettiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen ya da tamamen kullanılmaması o hakkın kullanımını veya diğer herhangi bir hakkın, yetkinin ya da ayrıcalığın kullanımını engellemez.

  Taraflar, işbu Sözleşme ile kendilerine tanınmış hiçbir hak ve yetkiyi devir veya temlik edemezler.

  İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

  Bu Sözleşme, tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

  İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile

  bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  İşbu Sözleşme, KKTC kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır. İşbu Sözleşme’den doğan ve kaynaklanan bütün uyuşmazlıkları çözmeye KKTC Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.


  (REKLAM VEREN)


  Ad Soyad: İmza:


  Ad Soyad: İmza:

  (ALAN SAHİBİ)


  Ad Soyad: İmza:


  Ad Soyad: İmza: